PL GB DE
O nas
Kontakt
Aktualnosci
Oferta
Realizacje
Galeria
Ogolne warunki zamowienia
OGÓLNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

WARUNKI OGÓLNE UMOWNE
DO UDZIELONEGO PRZEZ INTEK Sp. z o.o. ZAMÓWIENIA


INTEK sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 18
14-260 Lubawa

1. Odpowiedzialność spoczywająca na Zleceniobiorcy

W momencie zawarcia umowy-zamówienia Zleceniobiorca:

- Przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za wykonanie zlecenia tak od strony technicznej,
jak i administracyjnej w stosunku do Zleceniodawcy oraz osób trzecich.

- Deklaruje dysponowanie środkami i odpowiednią organizacją niezbędnymi do wykonania zleconych operacji i ponosi pełną odpowiedzialność techniczną, cywilną i karną za działania jego pracowników (również w przypadku kradzieży czy innych szkód). Zleceniodawca w żadnym przypadku nie odpowiada za ewentualne wypadki związane z wykonaniem prac zleconych Zleceniobiorcy.
W szczególności zobowiązuje się do:

- Zastosowania się do wszelkich uzgodnień oraz przewidzianych kroków w celu uniknięcia szkód
i wypadków osób lub rzeczy w trakcie wykonywania zleconych operacji jak i prac dodatkowych związanych z transportem, kontrolą itp.

- Stosowania się do norm i przepisów obowiązujących w odniesieniu do zapobiegania wypadkom przy pracy jak i do higieny pracy.

- Bezpośredniego nadzoru pracowników przez Zleceniobiorcę lub osobę przez niego upoważnioną.

2. Administrowanie zamówieniem

Zleceniobiorca zapewnia, że:

- W czasie wykonywania zamówienia nie znajduje się w stanie likwidacji i nie toczą się przeciwko niemu żadne postępowania upadłościowe.

- Zajmuje się, na własną odpowiedzialność ubezpieczeniami od wypadków przy pracy, świadczeniami medycznymi i socjalnymi oraz przepisami prawa pracy.

- Utrzymuje w czystości teren działalności określony zamówieniem i jest zobowiązany do przekazania wolnego, czystego terenu po zrealizowaniu zamówienia.

- Pracownicy zatrudnieni posiadają umiejętności niezbędne do wykonania zamówienia i spełnienia określonych dokumentacją wymagań Zamawiającego.

- Przed przystąpieniem do wykonywania robót, personel dozoru Zleceniobiorcy zapozna się
z normami i obowiązującymi przepisami, które są związane z realizacją zakresu robót wynikających
z zamówienia.

3. Podzlecanie

- Zleceniobiorca nie może podzlecić osobie trzeciej nawet części prac jemu powierzonych, jeśli wcześniej nie uzgodnił tego ze Zleceniodawcą.

- Nieprzestrzeganie zakazu podwykonawstwa daje Zleceniodawcy prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy z winy Zleceniobiorcy.

- Zgoda na podwykonawstwo nie uwalnia Zleceniobiorcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z zamówienia.

- Zleceniobiorca odpowiada w pełni za całość podzlecenia przejmując na siebie zobowiązania z tytułu podzlecenia, tj. koszty jak i zobowiązania gwarancyjne z tytułu rękojmi.

4. Akceptacja i kontrole

Przyjęcie wykonanych prac należy wyłącznie do Służb Odbioru Technicznego Zleceniodawcy i mogą one wystąpić z zastrzeżeniami w stosunku do Zleceniobiorcy. Zleceniodawca ma prawo do kontroli zamówienia na każdym etapie realizacji. Przy zgłoszeniu Zleceniobiorcy wad i usterek w wykonaniu prac, Zleceniodawca nie musi przestrzegać terminów, o których mowa w art. 563 Kodeksu Cywilnego, jeżeli Zleceniobiorca zapewnił Zleceniodawcę na piśmie, że wady nie istnieją. Pozytywny wynik odbioru lub zaakceptowanie prac nie zwalnia Zleceniobiorcy od obowiązków wynikających z art. 560, 566 Kodeksu Cywilnego. Zleceniobiorca zobowiązany jest do udokumentowania protokołem postępowania ze źle wykonanym elementem. Zleceniobiorca ma obowiązek dostarczyć protokół Zleceniodawcy w terminie 3 dni.

5. Okoliczności siły wyższej

W przypadku okoliczności siły wyższej, która uniemożliwią normalną realizację umowy, Zleceniobiorca ma obowiązek natychmiastowego zawiadomienia Zleceniodawcy o pojawieniu się i zakończeniu takich wydarzeń.

6. Termin zakończenia prac - kary


Harmonogram prac oraz termin ustalony w umowie i/lub załączniku jako data zakończenia całości prac należy uważać za ostateczny tzn. nie ulegający przedłużeniu.
W przypadku jakiegokolwiek opóźnienia w wykonaniu usługi w stosunku do harmonogramu zamówienia lub przesunięcia terminu zakończenia prac Zleceniodawca ma prawo wg własnego uznania do:
a) Zastosowania kary umownej w wysokości 0,3% całkowitej wartości zamówienia za każdy kolejny dzień opóźnienia w stosunku do terminu ustalonego jako końcowy, maksymalnie 10% wartości zamówienia,

b) Jeżeli uzyskana kara nie pokrywa szkody Zleceniodawca ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego,

c) Zleceniobiorca zapłaci karę umowną za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub
w okresie gwarancji /rękojmi w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki liczony od dnia uzgodnionego na usunięcie wad,

d) Zleceniodawca ma prawo potrącić należną karę umowną z faktury wystawionej przez Zleceniobiorcę i w takim przypadku zapłaci on mniej o naliczoną karę,

e) Zgłoszenie wykonania zadania winno nastąpić najpóźniej na 3 dni przed upływem terminu umownego określonego w Harmonogramie,

f) Zleceniodawca ma prawo wyznaczyć Zleceniobiorcy ostateczny termin dostawy w przypadku, gdy ten nie dotrzymał terminu wcześniej uzgodnionego. Zleceniodawca ma prawo w przypadku, gdy Zleceniobiorca nie gwarantuje „drugiego terminu” zamówić towar u innego dostawcy i kosztami tego zakupu obciążyć Zleceniobiorcę,

g) Strony umawiają się, że wszystkie wzajemne zobowiązania realizowane będą według zasad „Dobrej Woli” a ewentualne kary mogą w ostateczności być stosowane tylko i wyłącznie po jej wyczerpaniu

7. Faktury

Faktury muszą wynikać z zakresu ujętego tylko w jednym zamówieniu i muszą zawierać:

7.1 Numer zamówienia wraz z kopią protokołu odbioru potwierdzoną przez przedstawiciela Zleceniodawcy.

7.2 Wyszczególnienie wykonanych usług lub prac. Faktury muszą być wystawione na Zleceniodawcę
i dostarczone na adres zamieszczony na zamówieniu.

7.3 Ewentualne płatności ratalne nie stanowią w żadnym wypadku ani częściowego ani całkowitego odbioru prac. Płatności te uwarunkowane są realizacją robót w uzgodnionych terminach.

7.4 Obowiązuje zasada: jedno zamówienie – jedna faktura. Faktury muszą bezwzględnie uzyskać akceptację Zleceniodawcy a terminy płatności jeśli nie uzgodniono wyraźnie inaczej w zamówieniu muszą być podzielone na:
- do 85 % wartości zamówienia w terminie 30 dni od przyjęcia Faktury
oraz
- 15% w terminie 60 dni od przyjęcia tej Faktury

7.5. Przez wymóg bezwzględnej akceptacji faktury rozumie się jej sprawdzenie pod względem zgodności z zamówieniem wraz z przynależnymi załącznikami i potwierdzenie przyjęcia faktury.

8. Wynagrodzenie / płatności

a) Wynagrodzenie za zakres zamówienia nie może być podwyższone, chociażby w czasie zawierania umowy nie można było przewidzieć rozmiaru i kosztów pracy.

b) O zmianę / podwyższenie wynagrodzenia może wystąpić Zleceniobiorca, gdy w trakcie realizacji zamówienia wystąpiła konieczność wykonania prac dodatkowych. Prace takie będą dodatkowo zamówione.

c) Jeżeli w trakcie wykonania zlecenia Zleceniodawca zwróci się do Zleceniobiorcy z dodatkowymi zleceniami dotyczącymi zamówienia podstawowego, Zleceniobiorca ma obowiązek przyjąć je do wykonania według zasad stanowiących podstawę określania warunków wykonania tego zamówienia.

d) Zleceniobiorca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, jeżeli wykonał prace dodatkowe bez uzyskania zgody na piśmie Zleceniodawcy.

9. Rysunki oraz modele

Rysunki i modele, które Zleceniodawca powierzy ewentualnie Zleceniobiorcy w związku z pracami,
nie mogą być przez tego ostatniego przekazane osobie trzeciej, jak też wykorzystane przez niego
w żaden sposób bez pisemnego upoważnienia ze strony Zleceniodawcy.

10. Gwarancje, rękojmia

- Zleceniobiorca udzieli gwarancji 24 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru, a jeżeli go nie ma, to dniem odbioru uznaje się datę faktury końcowej.

- Rękojmia za wady ukryte wynosi 3 lata.

- Powyższe obowiązuje, jeżeli w zamówieniu nie uzgodniono inaczej.

11. Pozostałe Warunki

11.1 Zleceniobiorca nie może dla korzyści własnej lub osób trzecich reklamować nic, co odnosiłoby się do usług wykonywanych na zamówienie Zleceniodawcy. Udzielona jednorazowa zgoda musi posiadać określone warunki.

11.2 Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

11.3 Wszelkie zmiany do niniejszych ustaleń mogą być wprowadzone tylko w formie pisemnej.

11.4 W sprawach nie uregulowanych powyższymi ustaleniami oraz określonymi na stronie tytułowej mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa cywilnego, spory wynikłe na tle niniejszej umowy mogą być poddane pod rozstrzygnięcie Sądu Gospodarczego w miejscu rejestracji firmy Intek sp. z o.o.

11.5 Nieotrzymanie przez Zleceniodawcę potwierdzonego pisemnie przez Zleceniobiorcę zamówienia
i Warunków Ogólnych Umownych w terminie 3 dni roboczych jest traktowane przez Zleceniodawcę jako ich przyjęcie i akceptację.

Przyjmujemy do wiadomości treść warunków realizacji zamówienia i zgadzamy się z klauzulami zamówienia/umowy oraz warunkami ogólnymi do powyższych.

POWYŻSZE JEST ZAŁĄCZNIKIEM NR 1

DO UDZIELONEGO ZAMÓWIENIA
 
Pobierz wersję pdf.